شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: وادی حيلو (کلبا)
گزینه 2: کارهای باقيمانده سد و سازه های هيدروليکی ميمه
گزینه 3: پروژه روسازی راه آهن اردبيل به ميانه
گزینه 4: پروژه ساختمانهای جانبی و اسلب فلزی تونل البرز