شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مجموع تعداد فروش صادراتی از مجموع تعداد فروش داخلی در این دوره بیشتر است.
گزینه 2: محصول گریس بیشترین تعداد فروش داخلی را دراین دوره داشته است.
گزینه 3: روغنهای فرآيندی ( کسترکت ) کمترین تعداد فروش داخلی را دراین دوره داشته است.
گزینه 4: روغنهای فرآيندی ( اکسترکت ) بیشترین تعداد فروش صادراتی در این دوره را داشته است.