شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مجموع تعداد فروش داخلی از مجموع تعداد فروش صادراتی در این دوره بیشتر است.
گزینه 2: پلی اتيلن سبک بیشترین تعداد فروش صادراتی در این دوره را داشته است.
گزینه 3: پلی اتيلن سبک بیشترین تعداد فروش داخلی در این دوره را داشته است.
گزینه 4: پلی اتيلن سنگين در این دوره فروش صادراتی نداشته است.