شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مجموع تعداد فروش صادراتی از مجموع تعداد فروش داخلی در این دوره بیشتر است.
گزینه 2: کاغذ قهوه ای در این دوره بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است.
گزینه 3: فلوتينگ ۱۳۰گرمی کمترین تعداد فروش داخلی را در این دوره داشته است.
گزینه 4: کاغذ قهوه ای کمترین تعداد فروش داخلی را در این دوره داشته است.