شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: جامدات کمترین تعداد تولید داخلی در این دوره داشته است.
گزینه 2: جامدات کمترین تعداد فروش داخلی در این دوره را داشته است.
گزینه 3: خدمات کارمزدی بیشترین تعداد تولید داخلی در این دوره را داشته است.
گزینه 4: مايعات بیشترین تعداد فروش صادراتی در این دوره را داشته است.