شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: بیمه سامان خسارت بیشتری بابت درمان در این دوره پرداخت کرده است.
گزینه 2: بیمه ما خسارت بیشتری بابت ثالث - اجباری در این دوره پرداخت کرده است.
گزینه 3: بیمه سامان خسارت بیشتری بابت آتش سوزی در این دوره پرداخت کرده است.
گزینه 4: مجموع خسارت پرداختی بیمه ما از بیمه سامان در این دوره بیشتر بوده است.