شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مجموع تعداد فروش داخلی از مجموع تعداد فروش صادراتی در این دوره بیشتر بوده است.
گزینه 2: فروسيليسيم بیشترین تعداد فروش صادراتی در این دوره را داشته است.
گزینه 3: فروسيليسيم بیشترین تعداد فروش داخلی در این دوره را داشته است.
گزینه 4: فروسيليسيم کمترین تعداد فروش داخلی در این دوره را داشته است.