شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: انواع تاير باياس (دوچرخه، موتوری، سواری و وانت)
گزینه 2: انواع تيوپ (دوچرخه، موتوری، سواری و وانت)
گزینه 3: انواع تاير راديال سيمی
گزینه 4: هیچکدام از محصولات در این دوره فروش صادراتی نداشته است.