شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: الکتروموتور پمپ آب در این دوره بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است.
گزینه 2: مجموع تعداد فروش صادراتی از مجموع تعداد فروش داخلی در این دوره بیشتر بوده است.
گزینه 3: الکتروموتور صنعتی کمترین تعداد تولید داخلی را داشته است.
گزینه 4: الکتروموتور کولری بیشترین تعداد تولید داخلی را داشته است.