شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: برکت و دلقما هم گروه هستند.
گزینه 2: تاپکیش و آپ هم گروه هستند.
گزینه 3: وساپا و وساخت هم گروه نیستند.
گزینه 4: خصدرا و خساپا هم گروه هستند.