شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مجموع تعداد فروش صادراتی از مجموع تعداد فروش داخلی در این دوره بیشتر بوده است.
گزینه 2: تعداد تولید و تعداد فروش داخلی محصول صندلی نيسان (بهينه) در این دوره برابر بوده است.
گزینه 3: مجموعه صندلی x۱۵۱ (وانت کارا) بیشترین تعداد تولید داخلی در این دوره را داشته است.
گزینه 4: مجموعه صندلی ۲۳۲ (ساينا) بیشترین تعداد فروش داخلی در این دوره را داشته است.