شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه TRUNK
گزینه 2: سود (زيان) فروش سرمايه گذاری ها
گزینه 3: درآمد حاصل از ارائه خدمات عمده فروشی پروانه FWA و استفاده از امکانات توسط ساير شرکت های دارنده پروانه
گزینه 4: درآمد حاصل از ارائه خدمات پروانه FCP