شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مجموع خسارت پرداختی بیمه معلم در این دوره بیشتر بوده است.
گزینه 2: بیمه معلم خسارت بیشتری بابت درمان در این دوره پرداخت کرده است.
گزینه 3: بیمه سامان خسارت بیشتری بابت زندگی - اندوخته دار در این دوره پرداخت کرده است.
گزینه 4: بیمه سامان خسارت بیشتری بابت حوادث در این دوره پرداخت کرده است.