شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مجموع خسارت پرداختی بیمه سامان از بیمه آسیا در این دوره بیشتر بوده است.
گزینه 2: بیمه سامان در این دوره خسارت بیشتری بابت درمان پرداخت کرده است.
گزینه 3: بیمه آسیا در این دوره خسارت بیشتری بابت زندگی - اندوخته دار پرداخت کرده است.
گزینه 4: بیمه آسیا در این دوره خسارت بیشتری بابت بدنه خودرو پرداخت کرده است.