شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: سطوح حمایت یا مقاومت استاتیک متحرک هستند و ماهیت افقی دارند.
گزینه 2: سطوح حمایت یا مقاومت پویا متحرک هستند و ماهیت افقی دارند.
گزینه 3: سطوح حمایت یا مقاومت استاتیک متحرک نیستند و ماهیت افقی ندارند.
گزینه 4: سطوح حمایت یا مقاومت استاتیک متحرک نیستند و ماهیت افقی دارند.