شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مجموع تعداد فروش صادراتی از مجموع تعداد فروش داخلی در این دوره بیشتر بوده است.
گزینه 2: ملاس بیشترین تعداد فروش داخلی در این دوره را داشته است.
گزینه 3: ملاس بیشترین تعداد تولید داخلی را داشته است.
گزینه 4: هیچکدام از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی نداشته است.