شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: ۱۰۰± درصد میانگین موزون قیمت معاملات روز قبل
گزینه 2: 80± درصد میانگین موزون قیمت معاملات روز قبل
گزینه 3: 50± درصد میانگین موزون قیمت معاملات روز قبل
گزینه 4: 25± درصد میانگین موزون قیمت معاملات روز قبل