شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: قراردادی که هر زمان معامله‌گر تصمیم به اعمال آن بگیرد، با توجه به قیمت نقدی دارایی پایه در بازار، کسب سود ‌کند.
گزینه 2: قراردادی که هر زمان معامله‌گر تصمیم به اعمال آن بگیرد، با توجه به قیمت نقدی دارایی پایه در بازار، دچار زیان شود.
گزینه 3: قراردادی که که قیمت اعمال آن با قیمت دارایی پایه در بازار نقدی برابر است.
گزینه 4: هیچکدام