شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: عمق بازار نشان‌دهنده مجموع معاملات حقیقی است
گزینه 2: عمق بازار نشان‌دهنده مجموع معاملات حقوقی است
گزینه 3: عمق بازار یعنی مجموع حجم سفارش‌هایی که در کل بازار ثبت شده است
گزینه 4: هر چه عمق یک بازار بالاتر باشد، بیشتر تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار می‌گیرد