شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: قیمت ریالی تمام کالاها و خدمات ایجاد شده توسط یک ملت در داخل کشور را GDP می‌نامند
گزینه 2: قیمت ریالی تمام کالاها و خدمات ایجاد شده توسط یک ملت را GDP می‌نامند
گزینه 3: این شاخص از تغییرات تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی یک کشور به دست می‌آید
گزینه 4: GDP به عنوان ابزاری برای کنترل تورم به کار می‌رود