شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: 70% صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه طلای زرین آگاه(مثقال) + 30% صندوق سرمایه گذاری سهامی هستی بخش آگاه (آگاس).
گزینه 2: 30% صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت همای آگاه(همای) + 70% صندوق سرمایه گذاری سهامی هستی بخش آگاه (آگاس).
گزینه 3: 70% صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت همای آگاه(همای) + 30% صندوق سرمایه گذاری سهامی هستی بخش آگاه (آگاس).
گزینه 4: 70% صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه طلای زرین آگاه(مثقال) + 30% صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت همای آگاه(همای).