شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: واحدهای ممتاز صندوق اهرمی به روش صدور و ابطالی معامله می‌شوند و بازدهی بالایی دارند.
گزینه 2: واحدهای ممتاز صندوق اهرمی در بورس معامله می‌شوند و بازدهی بالایی دارند.
گزینه 3: واحدهای عادی صندوق اهرمی در بورس معامله می‌شوند و برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر مناسب هستند.
گزینه 4: واحدهای عادی صندوق اهرمی به روش صدور و ابطالی معامله می‌شوند و برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر مناسب هستند.