شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: ریسک بالا، بازدهی مضاعف، استفاده از ابزار اهرم مالی
گزینه 2: ریسک پایین، بازدهی مضاعف، استفاده از ابزارهای تحلیلی
گزینه 3: ریسک بالا، بازدهی معمولی، استفاده از ابزارهای تحلیلی
گزینه 4: ریسک بالا، بازدهی معمولی، استفاده از ابزار اهرم مالی