شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: شگویا - شاروم - شیران - نوری
گزینه 2: خودرو - خساپا - خگستر - خزامیا
گزینه 3: دلقما - ددام - هجرت - درازک
گزینه 4: وسپهر - وخارزم - وتجارت - وپویا