شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: برای هر قرارداد اختیار حداقل سه قیمت اعمال تعیین می‌شود.
گزینه 2: برای هر قرارداد اختیار حداقل دو قیمت اعمال تعیین می‌شود.
گزینه 3: برای هر قرارداد اختیار حداقل چهار قیمت اعمال تعیین می‌شود.
گزینه 4: برای هر قرارداد اختیار حداقل یک قیمت اعمال تعیین می‌شود.