شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: تولید ناخالص داخلی: ارزش ریالی تمام تولیدات و خدمات ایجاد شده در یک بازه زمانی مشخص (معمولا یک ساله) در داخل کشور
گزینه 2: تولید ناخالص داخلی: ارزش ریالی تمام تولیدات و خدمات ایجاد شده توسط یک ملت در بازه زمانی مشخص (معمولا یک ساله)
گزینه 3: تولید ناخالص ملی: ارزش ریالی تمام تولیدات و خدمات ایجاد شده در یک بازه زمانی مشخص (معمولا یک ساله) در داخل کشور
گزینه 4: تولید ناخالص ملی: ارزش ریالی تمام تولیدات و خدمات ایجاد شده توسط یک ملت در بازه زمانی مشخص (معمولا یک ساله)