شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: در حالتی که با معامله بلوکی، تغییر مدیریتی در شرکت رخ دهد.
گزینه 2: در حالتی که خریدار برای در اختیار گرفتن یک عضو هیئت‌مدیره با کسری سهم مواجه شده است و به هر قیمتی می‌خواهد سهم را از بازار جمع کند.
گزینه 3: گزینه الف و ب
گزینه 4: هیچ کدام