شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: محصولات شیمیایی - مواد و محصولات دارویی
گزینه 2: محصولات شیمیایی – سیمان، آهک، گچ
گزینه 3: محصولات شیمیایی – بانک‌ها و موسسات اعتباری
گزینه 4: مواد و محصولات دارویی - بانک‌ها و موسسات اعتباری