شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مناسب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با سوددهی بالا
گزینه 2: مناسب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با سوددهی بیشتر از بانک
گزینه 3: مناسب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز با سوددهی بالا
گزینه 4: مناسب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز با سوددهی بیشتر از بانک