شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: بازاریست که به منظور بستن موقعیت های لازم جهت خروج معامله گران از وضعیت کال مارجین بعد از جلسه عادی روزانه برگزار می شود و شامل 6 دوره می باشد.
گزینه 2: بازاریست که به منظور بستن موقعیت های لازم جهت خروج معامله گران از وضعیت کال مارجین قبل از جلسه عادی روزانه برگزار می شود و شامل 6 دوره می باشد.
گزینه 3: بازاریست که به منظور بستن موقعیت های لازم جهت خروج معامله گران از وضعیت کال مارجین بعد از جلسه عادی روزانه برگزار می شود و شامل 3 دوره می باشد.
گزینه 4: بازاریست که به منظور بستن موقعیت های لازم جهت خروج معامله گران از وضعیت کال مارجین قبل از جلسه عادی روزانه برگزار می شود و شامل 3 دوره می باشد.