شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: خرید در بازار آتی و فروش در بازار نقدی/ بستن موقعیت در همان روز
گزینه 2: خرید در بازار نقدی وفروش در بازار آتی/ بستن موقعیت در همان روز
گزینه 3: خرید در بازار آتی وفروش در بازار نقدی/ نگهداری موقعیت تا سررسید
گزینه 4: خرید در بازار نقدی و فروش در بازار آتی/ نگهداری موقعیت تا سررسید