شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: املاک داخل ایران باشند، سند رسمی و گواهی پایان کار معتبر داشته باشند.
گزینه 2: کاربری املاک مشخص باشد، قابل انتقال به غیر باشد.
گزینه 3: املاک می‌توانند داخل یا خارج از ایران باشند، سند آن‌ها فاقد منع قانونی باشند.
گزینه 4: گزینه الف و ب