شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: سودی است که در پایان سال مالی و پس از بررسی درآمد و هزینه‌های واقعی شرکت در طول سال مالی محاسبه می‌شود.
گزینه 2: سودی است که در پایان سال مالی و پس از بررسی درآمد و هزینه‌های واقعی شرکت در طول سال مالی به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.
گزینه 3: سودی است که شرکت‌ها انتظار دارند در پایان سال مالی به آن دست پیدا کنند.
گزینه 4: هیچ کدام