شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مابه‌التفاوت مبلغ حداقل وجه تضمین و موجودی حساب
گزینه 2: مابه‌التفاوت مبلغ وجه تضمین اولیه و موجودی حساب
گزینه 3: مابه‌التفاوت مبلغ وجه تضمین اولیه و حداقل وجه تضمین
گزینه 4: هیچ کدام