شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: هر فرد حقیقی می‌تواند در هر لحظه حداکثر ۵۰ کیلوگرم شمش طلا (معادل ۵۰۰ هزار واحد گواهی سپرده) به عنوان دارائی داشته باشد.
گزینه 2: هر فرد حقیقی می‌تواند در هر لحظه حداکثر ۵۰ کیلوگرم شمش طلا (معادل ۵۰ هزار واحد گواهی سپرده) به عنوان دارائی داشته باشد.
گزینه 3: هر فرد حقیقی می‌تواند در هر لحظه حداکثر 100 کیلوگرم شمش طلا (معادل10 هزار واحد گواهی سپرده) به عنوان دارائی داشته باشد.
گزینه 4: هر فرد حقیقی می‌تواند در هر لحظه حداکثر 100 کیلوگرم شمش طلا (معادل 100 هزار واحد گواهی سپرده) به عنوان دارائی داشته باشد.