شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: قیمت قرارداد آتی × تعداد قرارداد
گزینه 2: قیمت نقدی × تعدادقرارداد × اندازه قرارداد
گزینه 3: قیمت قرارداد آتی × تعداد قرارداد × اندازه قرارداد
گزینه 4: قیمت معامله × اندازه قرارداد