شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: قیمت اعمال قرارداد آپشن بیشتر از قیمت دارایی پایه در بازار نقدی باشد
گزینه 2: قیمت اعمال قرارداد آپشن کمتر از قیمت دارایی پایه در بازار نقدی باشد
گزینه 3: قیمت اعمال آن با قیمت دارایی پایه در بازار نقدی برابر باشد
گزینه 4: قیمت اعمال قرارداد آپشن کمتر از پیش بینی قیمت دارایی پایه در بازار نقدی باشد