شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: خریدار و فروشنده باید درخواست اعمال ثبت کنند.
گزینه 2: حداقل سه قیمت اعمال برای هر قرارداد روی تابلو معاملاتی وجود دارد.
گزینه 3: فروشنده قرارداد اختیار ملزم به تودیع وجه تضمین قرارداد است.
گزینه 4: گزینه 2 و 3