شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: صندوق همای آگاه- صندوق یکم نیکوکاری آگاه
گزینه 2: صندوق همای آگاه- صندوق مروارید آگاه
گزینه 3: صندوق زمرد آگاه- صندوق یکم نیکوکاری
گزینه 4: صندوق مروارید آگاه - صندوق زمرد آگاه