شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: 5 روز لاگین پیاپی در بآشگاه - تبدیل 3 زیرمجموعه کاربر به مشتری - معرفی معرف​
گزینه 2: 5 روز لاگین پیاپی در بآشگاه - شرکت و پاسخ صحیح به 3 مسابقه 100 امتیازی - معرفی شدن به عنوان معرف (زیرمجموعه کاربر)​
گزینه 3: 5 روز لاگین پیاپی در بآشگاه - شرکت و پاسخ صحیح به 3 مسابقه 100 امتیازی - معرفی شدن به عنوان معرف (زیرمجموعه مشتری)​