شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: خرید اختیار خرید با قیمت اعمال 450 با پرمیوم 60 تومان
گزینه 2: خرید اختیار خرید با قیمت اعمال 500 با پرمیوم 5 تومان
گزینه 3: خرید اختیار خرید با قیمت اعمال 600 با پرمیوم 2 تومان
گزینه 4: خرید اختیار خرید با قیمت اعمال 350 هزار تومان و پرمیوم 200 تومان