شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: شركت گسترش صنايع معدنی كاوه پارس
گزینه 2: شركت مهندسی كاوه پوشش بناساز
گزینه 3: شركت مادرتخصصی مالی وسرمايه گذاری سينا
گزینه 4: هیچکدام