شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مبتنی بر صدور و ابطال - سهامی - بدون پرداخت سود
گزینه 2: قابل معامله در بورس - درآمد ثابت - با پرداخت سود
گزینه 3: قابل معامله در بورس - درآمد ثابت - بدون پرداخت سود
گزینه 4: مبتنی بر صدور و ابطال - سهامی - با پرداخت سود