شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: مجموع تعداد فروش داخلی از مجموع تعداد فروش صادراتی در این دوره بیشتر است.
گزینه 2: محصول لعابدار سايز ۱۰۰*۱۰۰ بیشترین تعداد فروش داخلی در این دوره را داشته است.
گزینه 3: محصول لعابدار سايز ۱۲۰*۶۰ بیشترین تعداد فروش صادراتی در این دوره را داشته است.
گزینه 4: محصول لعابدار سايز ۳۰*۳۰ بیشترین تعداد تولید داخلی در این دوره را داشته است.