شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: بیشترین خسارت پرداخت شده بابت درمان بوده است
گزینه 2: بیشترین خسارت پرداخت شده بعد از درمان بابت ثالث- اجباری بوده است
گزینه 3: مجموع خسارت پرداخت شده در مهر ماه از مجموع خسارت پرداخت شده در آبان بیشتر بوده است
گزینه 4: هیچکدام